b3e6epti6oowt={"s":"ok","data":[{"timeRange":"1"},{"timeRange":"2"},{"timeRange":"3"},{"timeRange":"4"},{"timeRange":"5"},{"timeRange":"6"},{"timeRange":"7"},{"timeRange":"8"},{"timeRange":"9"},{"timeRange":"10"},{"timeRange":"11"},{"timeRange":"12"},{"timeRange":"13"},{"timeRange":"14"},{"timeRange":"15"},{"timeRange":"16"},{"timeRange":"17"},{"timeRange":"18"},{"timeRange":"19"},{"timeRange":"20"},{"timeRange":"21"},{"timeRange":"22"},{"timeRange":"23"},{"timeRange":"24"}]}